صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين منتهي به 1400/01/31 1400/02/06
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1399 1400/02/04
گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری بذر امیدآفرین برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 1400/01/15
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین دوره 1 ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين منتهي به 1399/11/30 1399/12/06
صورت وضعيت پرتفوي صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين منتهي به 1399/10/30 1399/11/07
گزارش صورت هاي مالي مياندوره اي دوره 9ماهه منتهي به 1399/09/30 1399/10/29
گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری بذر امیدآفرین برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/14
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین منتهی به 1399/09/30 1399/10/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین منتهی به 1399/08/30 1399/09/05
صورت های مالی شش منتهی به 31-06-1399صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین 1399/08/26
گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/08/24
پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/07/30 صندوق سرمایه گذاری بذر امید افرین 1399/08/10
صورت های مالی شش ماه منتهی به 31-06-1399صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به 31-06-1399 صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین 1399/07/08
پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/05/31 صندوق سرمایه گذاری بذر امید افرین 1399/06/06
پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/04/31 صندوق سرمایه گذاری بذر امید افرین 1399/05/07
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/28
گزارش عملکرد 3 ماهه مدیر صندوق منتهی به تاریخ 1399/03/31 1399/04/28
پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/03/31 صندوق سرمایه گذاری بذر امید افرین 1399/04/09
پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/02/31 صندوق سرمایه گذاری بذر امید افرین 1399/03/10
صورت های مالی سالانه منتهی به 29-12-1398صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین 1399/02/20
پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/01/31 صندوق سرمایه گذاری بذر امید افرین 1399/02/10
صورت های مالی سالانه منتهی یه 29-12-1398 صندوق یذر امید افرین 1399/02/06
گزارش عملکرد یک ساله صندوق منتهی به تاریخ 1398/12/29 1399/02/06
صورت پرتفوي ماهيانه صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين 1398/12/29 1399/01/10
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري بذرامیدآفرین دوره 1 ماهه منتهي به 1398/11/30 1398/12/10
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/10/30 صندوق سرمایه گذاری بذر اميد آفرين 1398/11/08
صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي 9 ماهه صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين منتهي به 1398/09/30 1398/10/26
گزارش عملکرد 9 ماهه مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین منتهی به تاریخ 1398/09/30 1398/10/25
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/09/30 صندوق سرمایه گذاری بذر اميد آفرين 1398/10/10
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/08/30 صندوق سرمایه گذاری بذر اميد آفرين 1398/09/10
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1398 - حسابرسی شده 1398/08/25
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق منتهی به تاریخ 1398/06/31 - حسابرسی شده 1398/08/25
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/07/30 صندوق سرمایه گذاری بذر اميد آفرين 1398/08/08
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1398 1398/07/28
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق منتهی به تاریخ 1398/06/31 1398/07/24
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/06/31 صندوق بذر اميد آفرين 1398/07/09
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/05/31 صندوق بذر اميد آفرين 1398/06/10
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/04/31 صندوق بذر اميد آفرين 1398/05/09
صورت هاي مالي صندوق بذر اميد آفرين دوره مالي سه ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/29
گزارش عملکرد 3 ماهه مدیر صندوق منتهی به تاریخ 1398/03/31 1398/04/25
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/03/31 صندوق بذر اميد آفرين 1398/04/10
صورت هاي مالي صندوق بذر اميد آفرين سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 - حسابرسي شده - اصلاحی 1398/04/04
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/02/31 صندوق بذر اميد آفرين 1398/03/08
صورت هاي مالي صندوق بذر اميد آفرين سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 - حسابرسي شده 1398/02/23
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/01/31 صندوق بذر اميد آفرين 1398/02/10
صورت هاي مالي صندوق بذر اميد آفرين سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 1398/02/05
گزارش عملکرد یک ساله صندوق منتهی به تاریخ 1397/12/29 1398/01/28
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/12/29 صندوق بذر اميد آفرين 1398/01/07
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/11/30 صندوق بذر اميد آفرين 1397/12/08
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/10/30 صندوق بذر اميد آفرين 1397/11/10
صورت هاي مالي صندوق بذر اميد آفرين دوره مالي نه ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1397 1397/10/24
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/09/30 صندوق بذر اميد آفرين 1397/10/10
گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق منتهی به تاریخ 1397/09/30 1397/10/08
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/08/30 صندوق بذر اميد آفرين 1397/09/10
صورت هاي مالي صندوق بذر اميد آفرين دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1397 - حسابرسی شده 1397/08/13
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/07/30 صندوق بذر اميد آفرين 1397/08/10
صورت هاي مالي صندوق بذر اميد آفرين دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1397 1397/07/25
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق منتهی به تاریخ 1397/06/31 1397/07/14
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/06/31 صندوق بذر اميد آفرين 1397/07/09
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/05/31 صندوق بذر اميد آفرين 1397/06/10
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/04/31 صندوق بذر اميد آفرين 1397/05/09
صورت های مالی صندوق بذر امید آفرین سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/30
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/03/31 صندوق بذر اميد آفرين 1397/04/10
گزارش عملکرد 3 ماهه صندوق منتهی به تاریخ 1397/03/31 1397/04/09
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/02/31 صندوق بذر اميد آفرين 1397/03/09
صورت های مالی صندوق بذر امید آفرین سال مالی 1396- حسابرسی شده 1397/02/25
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/01/31 صندوق بذر اميد آفرين 1397/02/08
صورت هاي مالي صندوق بذر اميد آفرين سال مالي منتهي به 1396/12/29 1397/02/03
گزارش عملکرد 1 ساله منتهی به تاریخ 1396/12/29 1397/01/20
صورت وضعيت پرتفوي دوره1ماهه منتهي به 1396/12/29صندوق بذر اميد آفرين 1397/01/19
صورت وضعيت پرتفوي دوره1ماهه منتهي به 1396/11/30صندوق بذر اميد آفرين 1396/12/15
صورت وضعيت پرتفوي دوره1ماهه منتهي به 1396/10/30صندوق بذر اميد آفرين 1396/11/17
صورت های مالی دوره نه ماه منتهی به 30 آذر ماه 1396 1396/10/27
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به تاریخ 1396/09/30 1396/10/02
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1396/06/31 1396/08/24
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/07/12
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین 1396/05/15
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/04/14
صورتهای مالی یک ساله منتهی به 95/12/30 (حسابرسی شده) 1396/02/27
صورتهای مالی یک ساله منتهی به 95/12/30 (حسابرسی نشده) 1396/02/04
گزارش عملکرد یکساله صندوق بذر 1396/01/28
صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/29
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 95/09/30 1395/10/04
صورت های مالی دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 حسابرسی شده 1395/08/24
صورت های مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 1395/06/31 1395/08/10
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به تاریخ 1395/06/31 1395/07/18
صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/05/03
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/94 1395/04/12
خلاصه عملکرد دوره 3 ماهه منتهی به 31/03/95 1395/04/08
صورتهای مالی یکساله منتهی به 29/12/94 (حسابرسی نشده) 1395/03/08
خلاصه عملکرد دوره 1 ساله منتهی به 29/12/94 1395/01/28
صورتهای مالی دوره ای 9ماهه منتهی به تاریخ 30/09/94 1395/01/17
خلاصه عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 30/09/94 1394/10/14
گزارش حسابرسی شده دوره 6ماهه منتهي به 94.6.31 1394/10/14
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ 31/06/94 1394/08/05
صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به تاریخ 31/06/94 (حسابرسی نشده) 1394/08/05
صورتهای مالی صندوق بذر امیدآفرین دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 31/03/1394 1394/04/31
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/04/30
صورتهای مالی یکساله متهی به تاریخ 29/12/1393 (حسابرسی شده) 1394/02/27
صورتهای مالی یکساله منتهی به تاریخ 29/12/93(حسابرسی نشده) 1394/02/09
گزارش عملکرد دوره مالی یک ساله منتهی به 29/12/1393 1394/02/02
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30/09/93 1393/11/21
صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به تاریخ 30/09/93 1393/11/21
صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به تاریخ 31/06/93 (حسابرسی شده) 1393/08/24
صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به تاریخ 31/06/93 1393/07/29
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به تاریخ 1393/06/31 1393/07/29
گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31/03/93 1393/05/18
صورت های مالی دوره میانی 3 ماهه منتهی به تاریخ 31/03/1393 1393/04/29
صورتهای مالی 3 ماه و 25 روزه منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده) 1393/02/27
گزارش عملرد دوره مالی 3 ماه و 25 روز منتهی به 1392/12/29 1393/02/03
صورت‌های مالی دوره مالی 3 ماه و 25 روز منتهی به 1392/12/29 1393/02/03
صورت‌های مالی صندوق بذر امید آفرین برای دوره میانی 25 روزه منتهی به 30/09/1392 1392/11/20