اخبار

عنوان تاریخ درج
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری بذر امیدآفرین منتهی به سال مالی 1398/12/29 مورخ 1399/02/30 1400/02/20
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بذر امیدآفرین مورخ 1400/01/25 (تغییر هزینه‌های نرم‌افزار) 1400/02/13
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مورخ 1400/01/25 (هزینه نرم‌افزار صندوق) 1400/01/25
گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری بذر امیدآفرین برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 1400/01/15
دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین مورخ 1400/01/25 (هزینه نرم‌افزار صندوق) 1400/01/14
گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری بذر امیدآفرین برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1399.09.30 1399/10/14
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بذر امیدآفرین مورخ 1399/09/04 1399/09/19
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/09/04 صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید‌آفرین 1399/09/04
دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ 1399/09/04صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین 1399/08/27
گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/08/24
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/30 صندوق بذر امید آفرین 1399/06/31
دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ 1399/06/30 صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین 1399/06/19
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/04/04 صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین 1399/04/04
دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین تاریخ 1399/04/04 1399/03/27
لیست حاضرین د رمجمع مورخ 1399/02/30 صندوق 1399/02/31
دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق بذر امید آفرین مورخ 1399/02/30 1399/02/24
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/10/10 1398/10/10
دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین تاریخ 1398/10/10 1398/09/30
دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ 1398/04/22 صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین (تغییر نوع صندوق) 1398/04/10
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/03/08 1398/03/08
دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق بذر امید آفرین مورخ 1398/03/08 1398/02/25
آدرس صندوق 1395/08/29
پذیرش درخواستهای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 1395/08/29
حساب بانکی صندوق 1395/08/29
شعب جدید صندوق 1395/08/29