پذیرش درخواستهای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

پیرو اطلاعیه شماره ١٢٠٣٠٠٤٤-١٦/٠١/١٣٩٤ اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران،اجتناب مدیر صندوق یا مدیر ثبت  از دریافت درخواستهای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متقاضیان، به جز مواردی که به استناد اساسنامه، به درخواست ضامن جبران خسارت یا سود و یا ضامن نقدشوندگی و نیز مدیر صندوق در صندوقهای سرمایه‌گذاری بدون ضامن نقدشوندگی صورت می‌گیرد، تخلف محسوب و با متخلف متناسب با مقررات انضباطی برخورد خواهد شد.