هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس(شامل هزینه تاسیس) معادل 0.2 درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته یا تایید متولی
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه پانزده در هزار (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی وتا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها بعلاوه. . . درصد از درا»د حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائی های صندوق، که حداقل 300 میلیون ریال و حداکثر 1000 میلیون ریال خواهد بود
5 کارمزد بازارگردان پنج در هزار (0.005) از ارزش معاملات روزانه بازارگردان تا سقف حداقل معاملات روزانه تعهد شده
6 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 200 میلیون ریال به ازای هر سال مالی (قبلی 150 میلیون ریال)
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد
9 هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
10 هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف 2000 میلیون ریال با ارئه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده