مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/10 (تغییرات امیدنامه) 1398/10/25
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/10/10 1398/10/10
دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین تاریخ 1398/10/10 1398/09/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/22 (تغییر نوع صندوق) 1398/05/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/22 (موضوع تغییر نوع صندوق) 1398/05/12
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/04/22 1398/04/22
دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ 1398/04/22 صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین (تغییر نوع صندوق) 1398/04/10
مجمع سالیانه مورخ 1398/03/08 صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین منتهی به سال مالی 1397/12/29 1398/03/26
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/03/08 1398/03/08
دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق بذر امید آفرین مورخ 1398/03/08 1398/02/25
مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین منتهی به سال مالی 1396/12/29 1397/03/29
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/03/12 1397/03/13
دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه منتهی به سال مالی 1396/12/29 1397/02/30
صورت مالی دوره میانی شش ماهه منتهی صندوق به 31 شهریور ماه 1396 1396/08/17
آخرین تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 96/06/07 1396/07/02
مجمع سالیانه صندوق بذر (سال مالی 95) 1396/04/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/10/08 1396/02/11
صورتجلسه 950420 1395/10/28
صورتجلسه 950503 1395/10/28
صورتجلسه 940309 1395/10/28
صورتجلسه مجمع مورخ 05/08/95 صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین 1395/08/06
آخرین تعییرات امیدنامه 03/05/1395 1395/06/14
مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر منتهی به 03/05/1395 1395/06/14
تغییرات امیدنامه مورخ 20/04/1395 1395/06/07
صورتجلسه مجمع مورخ 20/04/95 صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین 1395/06/07
صورتجلسه مجمع مورخ 9/3/94 صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین 1394/10/07
صورتجلسه مجمع مورخ 15/11/93 صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین 1393/11/16
مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین 1393/05/04
مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امیدآفرین 1393/05/04
مجمع صندوق سرمایه گذاری بذر امیدآفرین 1393/05/04