بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سهام،حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا در بازار اول و دوم فرابورس ایران و " واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار " ثبت شده نزد سازمان حداقل ٧٠%از دارایی های صندوق
2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر %5 از اوراق منتشره
   2-1 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهم حداکثر %10 از کل دارائیهای صندوق
   2-2 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهم حداکثر %5 از کل دارائیهای صندوق
3- سهام،حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر %30 از کل دارائیهای صندوق
4- سهام،حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام در بازار اول و دوم فرابورس حداکثر %20 از کل دارائیهای صندوق
5- واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر %5 از کل دارائیهای صندوق و تا سقف %30 از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
6- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر %5 از کل دارائیهای صندوق
7- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر %5 از ارزش روز سهام صندوق
8- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله سهم حداکثر %10 از تعداد سهام پایه موجود در پورتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام