بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین به همراه توضیحات