بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

حساب بانکی صندوق

حساب شماره ٧٠٠٧٩٣٥٩٨٨١٧ به نام صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین نزد بانک شهر (شعبه خیابان خرمشهر، کد ٣٤٥)