دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت تامين سرمايه اميد 99,000 %99.00
2 حبيب رضا حدادي سياهكلي 1,000 %1.00