امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بذر امید آفرین در تاریخ 1392/09/06 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بذر امیدآفرین مورخ 1400/01/25 (تغییر هزینه‌های نرم‌افزار)
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/06/30تغییر حد نصاب)
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1399/04/04 (تغییر کارمزد ارکان)
تغییرات امیدنامه مجمع سالیانه صندوق بذر امید آفرین (منتهی به تاریخ 1398/12/29)
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/10 (تغییرات امیدنامه)
مجمع تغییرات امیدنامه (هزینه نرم افزار) مورخ 1398/03/08
مجمع 96/06/07 تغییر هزینه
مجمع 95/10/08 ترکیب دارایی ها
مجمع 95/05/03 تغییرهزینه ها
مجمع 95/05/03 تغییرات اساسنامه
مجمع 95/04/20 تغییر هزینه ها
مجمع 93/03/05 تغییر نصاب دارایی ها
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/22 (تغییر نوع صندوق)
تغییرات هزینه‌‌های مصوب امیدنامه
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/03/12