بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 82,400 75.11 433,693 85.34 443,275 82.43 501,667 88.81
اوراق مشارکت 12,287 11.2 22,773 4.48 38,558 7.17 28,537 5.05
سپرده بانکی 11,883 10.83 22,367 4.4 20,065 3.73 3,189 0.56
وجه نقد 16 0.01 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,912 -0.83 23,573 4.64 31,940 5.94 27,617 4.89
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 41,082 37.45 172,465 33.94 180,026 33.48 191,948 33.98