بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 71,553 73.64 328,541 81.7 430,717 86.9 449,969 91.52
اوراق مشارکت 11,652 11.99 59 0.01 133 0.03 134 0.03
سپرده بانکی 11,768 12.11 60,417 15.02 44,747 9.03 23,180 4.71
وجه نقد 17 0.02 1 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -1,812 -1.86 9,371 2.33 10,830 2.19 10,244 2.08
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 36,980 38.06 130,730 32.51 167,785 33.85 169,433 34.46