بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 63,535 72.77 240,347 79.83 282,630 85.17 240,429 72.52
اوراق مشارکت 11,978 13.72 19,137 6.36 0 0 0 0
سپرده بانکی 9,975 11.42 32,434 10.77 39,253 11.83 79,946 24.11
وجه نقد 17 0.02 1 0 2 0 0 0
سایر دارایی ها -1,920 -2.2 9,155 3.04 9,971 3 11,150 3.36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 33,909 38.84 96,062 31.91 107,614 32.43 105,906 31.95