جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 533,079 82.04 533,079 82.04 540,243 82 643,912 89.22
اوراق مشارکت 87,279 13.43 87,279 13.43 87,387 13.26 56,141 7.78
سپرده بانکی 10,850 1.67 10,850 1.67 11,851 1.8 8,630 1.2
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 18,532 2.85 18,532 2.85 19,336 2.93 13,068 1.81
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 206,243 31.74 206,243 31.74 205,437 31.18 220,342 30.53