جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,148,057 93.59 2,807,462 98.5 2,750,920 98.77 2,594,939 95.4
اوراق مشارکت 30,839 1.34 1,771 0.06 1,800 0.06 1,818 0.07
سپرده بانکی 78,931 3.44 14,182 0.5 9,200 0.33 103,271 3.8
وجه نقد 243 0.01 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 9 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 37,058 1.61 26,694 0.94 23,126 0.83 19,944 0.73
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 578,032 25.19 795,887 27.92 760,021 27.29 736,906 27.09